Вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук!

В Інституті хімічних технологій (м. Рубіжне) систематично здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Це не лише дозволяє підтримувати стабільні кількісні та якісні показники кадрового складу нашого ЗВО на рівні, що відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, але також сприяє розвитку кадрового потенціалу науково-виробничих фірм і підприємств міста Рубіжного.

Протягом двох днів на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.08 у СНУ ім. В. Даля відбувалися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. На суд експертів у галузі хімічних технологій результати своїх наукових досліджень представили два дисертанти, обидва – випускники нашого інституту.

11 березня 2021 року Соколенко Надія Михайлівна, завідувач лабораторії, асистент кафедри екології та технології полімерів презентувала дисертацію на тему «Хімія та технологія аніонних поверхнево-активних речовин на основі фенолу», виконану в Інституті хімічних технологій (м. Рубіжне) під науковим керівництвом завідувача кафедри екології та технології полімерів ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне), доктора технічних наук, професора Попова Євгена Вадимовича. Офіційні опоненти – професор кафедри технології органічних продуктів Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), доктор технічних наук, професор Реутський Віктор Володимирович і доцент кафедри органічного синтезу та нанотехнологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харьків), кандидат технічних наук, доцент Фалалєєва Тетяна Василівна оцінили як актуальну наукову проблему сульфометилювання фенолу у водному середовищі з метою отримання продуктів поліконденсації з широким полімерним складом, які б володіли поверхнево-активними властивостями і створення основ технології одержання диспергатора. Науковці зауважили, що практичне значення для промисловості дисертаційної роботи підтверджується фактом виконання окремих частин дослідження в рамках господарських договорів з підприємствами ТОВ «Торговий дім «Українські смоли»» та ПІІ «Інтергазсинтез». Члени спеціалізованої вченої ради одноголосно підтримали рішення про присудження Соколенко Надії Михайлівни наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.04 – Технологія продуктів органічного синтезу.

12 березня 2021 року відбувся захист дисертації на тему «Наукові основи розробки полімерних композицій для отримання лікарських засобів з прогнозованим профілем вивільнення». Її автор – начальник відділу «Експериментальних розробок» ТОВ «Науково-виробнича фірма «Мікрохім» (м. Рубіжне) Чорний Олександр Олександрович – також є випускником нашого інституту. Наукове дослідження він виконав під керівництвом професора кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій, доктора хімічних наук, професора Кондратова Сергія Олексійовича. Роботу Чорного Олександра Олександровича сміливо можна віднести до так званих «досліджень на стику наук», адже предметом проведеного дослідження є розробка математичних моделей і підходів до створення полімерних матричних композиційних лікарських препаратів із заданими профілями вивільнення. Тому дослідження виконувалось на двох кафедрах Інституту хімічних технологій (вищої математики та комп'ютерних технологій і природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін) з використанням експериментальної бази та парку приладів ТОВ «Науково-виробнича фірма «Мікрохім» (м. Рубіжне) і є складовою частиною госпдоговірної роботи між ІХТ СНУ ім. В. Даля та ТОВ НВФ «Мікрохім». Дисертацію позитивно оцінили офіційні опоненти – професор кафедри хімії та технології переробки еластомерів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро), доктор технічних наук, професор Ващенко Юрій Миколайович і доцент кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), кандидат технічних наук, доцент Тихомирова Тетяна Сергіївна, а спеціалізована вчена рада ухвалила рішення про присудження Чорному Олександру Олександровичу наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів.
 
Бажаємо дисертантам подальших успіхів у наукових пошуках та професійному зростанні!


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх