Кафедра вищої математики та комп'ютерних технологій

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю "Комп'ютерні науки".

Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 31. ауд. 110
Телефон: (06453) 6-40-57
Електронна пошта: wmkt@iht.lg.ua

Склад кафедриСітак Ірина Вікторівна
Сітак Ірина Вікторівна
завідувач кафедри, доцент
кандидат педагогічних наук


Кондратов Сергій Олексійович
Кондратов Сергій Олексійович
професор кафедри
доктор хiмiчних наук


Баранов Юрій Станіславович
Баранов Юрій Станіславович
доцент кафедри
кандидат фізико-математичних наук


Волков Сергій Володимирович
Волков Сергій Володимирович
старший викладач


Коваленко Дар'я Андріївна
Коваленко Дар'я Андріївна
асистент


Матейко Тетяна Миколаївна
Матейко Тетяна Миколаївна
інженер, за сумісництвом викладач

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для спеціальності "051 Економіка"

 - Інформатика
 - Вища математика
 - Економіко-математичні методи та моделі
 - Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці
 - Теорія ймовірностей та математична статистика

Для спеціальності "101 Екологія"

 - Інформатика
 - Вища математика
 - Моделювання та прогноз стану довкілля

Для спеціальності "122 Комп'ютерні науки"

 - Інформаційні мережі
 - Алгебра та геометрія
 - Архітектура обчислювальних систем
 - Бази даних та інформаційні системи
 - Дискретна математика
 - Диференціальні рівняння
 - Комп'ютерна графіка
 - Криптологія
 - Математична логіка та теорія алгоритмів
 - Математичний аналіз
 - Методи оптимізації та дослідження операцій
 - Моделювання випадкових процесів
 - Моделювання складних систем
 - Об'єктно-орієнтоване програмування
 - Обчислювальні методи
 - Обчислювальна геометрія
 - Операційні системи та системне програмування
 - Організація та обробка електронної інформації
 - Платформи корпоративних інформаційних систем
 - Програмування
 - Програмування та підтримка веб-застосувань
 - Проектування програмних систем
 - Системний аналiз та теорiя прийняття рiшень
 - Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення
 - Теорія керування

Для спеціальності "133 Галузеве машинобудування"

 - Інформатика
 - Математика
 - Математичні методи моделювання та оптимізація
 - Теорія ймовірностей та математична статистика

Для спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія"

 - Інформатика
 - Інформаційні технології
 - Вища математика
 - Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 - Методи обробки даних та планування експерименту
 - Моделювання хіміко-технологічниї процесів
 - Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Для спеціальності " 226 Фармація, промислова фармація "

 - Інформатика
 - Вища математика
 - Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 - Програмно-інформаційне забезпечення ПЕОМ


Історія кафедри

 
1959 р. - на загальнотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту ім. В. Леніна (м.Рубіжне) створена предметна комісія з математики на чолі зі старшим викладачем В.Д. Дубко.


1963 р. - створена загальноосвітня кафедра вищої математики. Кафедру очолив к.т.н., доцент Сороковік Н.С.

1967-1994 рр. - на чолі кафедри вищої математики працює к.т.н., доцент Твердохлєбов Г.М. Кафедра веде викладання вищої математики та обчислювальної математики.

1987 р. - пуск в експлуатацію першого дисплейного класу на базі 8 комплексів КТС-ЛІУС. Початок проведення занять з обчислювальної математики в режимі прямого діалогу з комп'ютером.

1991 р. - пуск в експлуатацію першої версії програми «Абітурієнт» з обробки результатів вступних іспитів на персональних комп'ютерах

1994-1997 рр. - об'єднання кафедр загальної фізики та Вищої математики в кафедру Вищої математики та фізики. Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Журавльов В.І.

1997 р. - створення випускної кафедри Вищої математики та комп'ютерних технологій. Організація підготовки бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю « Комп'ютерна хімія». На чолі кафедри к.т.н., доцент Дінес В.Л.
 

Сороковік Н.С.

Твердохлєбов Г.М.

Журавльов В.І.

Дінес В.Л.

1998 р. - підключення інституту до мережі Інтернет. Створення дисплейних класів на базі сучасних комп'ютерів

1999 р. - перший випуск фахівців зі спеціальності «Комп'ютерна хімія»

2000 р. - кафедра акредитована на випуск бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності «Інформатика», на чолі кафедри д.х.н., професор Кондратов С.О.

2005 р. - перший випуск бакалаврів за спеціальністю «Інформатика».

2006 р. - перший випуск математиків - програмістів, фахівців зі спеціальності «Інформатика».

2007 р. - створення комп'ютерного класу на базі ОС Linux

2015 р. - кафедра акредитована на випуск бакалаврів і спеціалістів за напрямом «Інформатика», на чолі кафедри к.ф.-м.н., доцент Тімошин А.С.

З 2019 року обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат педагогічних наук Сітак Ірина Вікторівна.
 

Кондратов С.О.

Тімошин А.С.

Сітак І.В.

Наукові досягнення кафедри


Наукова діяльність кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій охоплює широкий спектр напрямів організації та виконання науково-дослідної роботи за різноманітними тематиками, активною участю у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановленням наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідною роботою студентів.
Викладачі кафедри активно беруть участь у науково-дослідній роботі. Дослідження, що проводяться кафедрою, мають як фундаментальний, так і прикладний характер та відповідають пріоритетним напрямам: 05.13.11 математичне моделювання, чисельні методи та комплекси програм; 05.13.01 системний аналіз, керування та обробка інформації; 05.13.11 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів та комп’ютерних мереж; 01.01.06 математична логіка, алгебра та теорія чисел; 01.01.03 математична фізика; 01.01.07 обчислювальна математика; 13.00.02 теорія та методика навчання математики.
Захищено дві дисертації на здобуття звання кандидата наук старшими викладачами кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій Сітак І.В. з педагогічних наук та Хількова Л.О. з фізико-математичних наук.
З листопада 2018 р. к.ф.-м.н. Хількова Л.О. знаходиться на закордонній науковій стажировці.
Волков С.В. є аспірантом Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (керівник Рязанцев О.І. – д.т.н., професор кафедри «Комп’ютерних наук та інженерії»).

Викладачами кафедри видано підручники та навчальні посібники -
Тімошин А.С. Алгебра та геометрія, Тімошин А.С., Давиденко В.М.,  Поркуян О.В. Практикум з дискретної математики, Сітак І.В., Власенко К.В. Комп’ютерно-орієнтовані практичні заняття із диференціальних рівнянь. 
Монографії «Current status and prospects of mathematical education» видавництва In L. Kyba (A. Ed.). Budapest, Hungary: SCACPEE, «Сучасний стан і перспективи розвитку математичної освіти», видавництва Товариства за культурний і науковий прогрес у Східній та Центральній Європі, (Будапешт, Угорщина)
 Викладачі кафедри регулярно друкують результати своїх наукових досліджень у журналах, що індексуються у міжнародних базах, таких як:
Scopus - Східно-Європейський журнал передових технологій, Український математичний журнал, Доповіді НАНУ, Журнал математической физики, анализа, геометри, Theory, Methods and Practice of Using ICT in Education
Web of Science - Advanced Education,
INDEX COPERNICUS - Вісник Національного технічного університету «ХПІ», Вісник Черкаського університету, Вісник СНУ ім. В. Даля

© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх