Вступ з дипломом молодшого спеціаліста

Конкурсний відбір здійснюється для вступу на навчання для здобуття бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування та для спеціальності 051 «Економіка» - зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій).
У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років.

Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

 
на спеціальність «Комп'ютерні науки»:

Інформатика: будова ЕОМ; пам'ять ЕОМ та її будова; модулі ЕОМ; програмне забезпечення ЕОМ; локальні мережі; основи Інтернету; основи побудови алгоритмів; основи файлової системи Windows; основи роботи в текстовому редакторі; основи комп’ютерної графіки; основи роботи з електронними таблицями; основи створення презентацій.
 
на спеціальність «Галузеве машинобудування»:

Матеріалознавство: залізовуглецеві і кольорові сплави; леговані сталі, чавун, сплави кольорових металів; термічна та хіміко-термічна обробка сталі.
Основи взаємозамінності деталей: основи стандартизації в Україні; основи стандартизації; взаємозамінність; допуски та посадки; точність форми та розташування поверхонь; основи технічних вимірювань.
Основи теоретичної механіки: статика; основи кінематики; основи динаміки.
Опір матеріалів: опір матеріалів; визначення напружень при різних видах навантажень.
Деталі машин: загальні поняття про деталі машин; механічні передачі; проектування деталей машин; розрахунок на міцність елементів машин; редуктори, типи, призначення; підшипники, вали, осі, муфти; з’єднання деталей машини; вибір електродвигуна.
Технологія обробки матеріалів: основи технології обробки матеріалів; обробка на верстатах; інструменти для обробки матеріалів; основні відомості про різання металів; зварювання, різання та спаювання матеріалів.
Процеси та апарати: масообмінні та теплообмінні процеси та апарати; дистиляція, випарювання та сушіння.
Основи технології галузі: технологічні процеси у хімічному виробництві; інноваційні технології і процеси у виробництві; основні технологічні процеси в галузі.
Обладнання підприємств галузі: конструювання та розрахунок вузлів та деталей обладнання галузі; кришки та люди в резервуарах масо теплообмінних апаратах; вузли хімічного обладнання; проектні і перевірочні розрахунки на обладнання; розрахунок типу і напружень на обладнання; конструкція основного обладнання хімічних виробництв; будова основного і допоміжного обладнання і машин підприємств галузі; розрахунок основних розмірів апаратів; розрахунки основних параметрів машин; технічні характеристики обладнання підприємств галузі; трубопровідна арматура.
Основи проектування: задачі та етапи проектування; проектування приводу машини; розрахунок основних параметрів та розмірів обладнання хімічної та нафтогазопереробної промисловості; основи стандартизації та взаємозамінність; вибір електродвигуна; редуктори - вибір стандартного редуктора; конструювання, вибір і розрахунок на міцність елементів апаратів; розрахунок основних розмірів апаратів; розрахунок основних параметрів машин.
Технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств галузі: загальні питання ремонту обладнання; система технічного обслуговування та ремонту устаткування; ремонтна документація; графіки ремонтів; планування технічного обслуговування та ремонту устаткування; ремонт і монтаж типових вузлів та деталей обладнання; основи технології ремонту устаткування, їх вузлів деталей; розбірка машини, обладнання; дефектовка деталей; відновлення деталей; спрацювання деталей; технічне обслуговування та ремонт технологічного обладнання галузі; основи технології ремонту обладнання; ремонт технологічного устаткування загально-галузевого призначення; ремонт і складання передач руху; виконання вимоги Держтехнагляду при складанні обладнання, що працює під тиском; технічне обслуговування та ремонт транспортного обладнання; експлуатація обладнання хімічної промисловості; основи технічної діагностики; ремонт і монтаж обладнання підприємств галузі; монтаж і демонтаж обладнання; монтаж устаткування базових підприємств;
Основи охорони праці: правові та організаційні питання охорони праці; охорона праці та безпека життєдіяльності; державні документи, що регламентують питання техніки безпеки, охорона праці виробничої санітарії, протипожежного захисту; види інструментів; ТБ при монтажі та ремонті обладнання; ТБ при виконанні випробувань; ТБ при монтажі та ремонтні; пожежна безпека; правило устрою електроустановок; електробезопасність, пожежо- та вибухонебезпечність; виробнича санітарія; основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; вимоги промислової санітарії.
 
на спеціальності «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Політекономія. Предмет і метод політичної економії. Економічні закони і категорії. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. Економічні потреби та інтереси. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Витрати виробництва і прибуток. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Домогосподарства в системі економічних відносин. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент, рента. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. Сутність і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.
Економіка підприємства. Підприємство в системі господарювання: теорії та моделі підприємств; основи підприємництва; види підприємств, їх організаційно-правові форми; зовнішнє середовище господарювання підприємства; структура та управління підприємством; ринок і продукція, товарна та цінова політика підприємства. Планування виробництва та ресурсне забезпечення діяльності підприємства: прогнозування та планування діяльності підприємства, обґрунтування виробничої програми підприємства. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств: персонал підприємства, продуктивність і оплата праці, інтелектуальний капітал, основний капітал, оборотний капітал, інвестиції.
Технічна база та організація виробництва: інноваційна діяльність, техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства, матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика, організація операційної діяльності, системи забезпечення конкурентоспроможності продукції. Результати та ефективність виробництва: витрати підприємства, фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання, оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності, інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність. Розвиток підприємства: сучасні моделі розвитку підприємств, трансформація і реструктуризація підприємств, оптимізація бізнес-процесів підприємства, економічна безпека підприємства.
Фінанси. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії. Еволюція і генезис фінансів. Фінансова політика і фінансове право. Податки та податкова система. Бюджет та бюджетна система. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Фінанси суб’єктів господарювання. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів. Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові.
Регіональна економіка. Закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Економічне районування та територіальна організація господарства. Регіон у системі територіального поділу праці. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики. Господарський комплекс України: особливості структури, трансформація в ринкових умовах. Природний та трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Економіка України як єдність  регіональних соціально-економічних систем. Економіка регіонів України  стан та перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури. Чинники сталого розвитку продуктивних сил. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Статистика. Методологічні засади статистики. Статистичне спостереження. Зведення та групування статистичних даних. Узагальнюючі статистичні показники. Аналіз рядів розподілу, концентрації, диференціації та подібності розподілів. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. Аналіз інтенсивності динаміки, тенденцій розвитку та коливань. Індексний та вибірковий метод. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.
Маркетинг. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система та характеристики маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингова політика розподілу.
Гроші та кредит. Сутність і функції грошей. Грошовий оборот і грошова маса. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. Сутність, механізм функціонування, призначення та місце грошової системи в економічній системі країни. Інфляція та грошові реформи. Валютний ринок та валютні системи. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм. Кредит в ринковій економіці. Фінансові посередники грошового ринку. Центральні та комерційні банки. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.
Економічний аналіз. Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу. Метод і методичні прийоми економічного аналізу. Види аналізу і його інформаційне забезпечення. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. Аналіз довгострокових активів підприємства. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства та ефективності їх використання. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції.
Менеджмент. Поняття та сутність менеджменту. Класична та неокласична теорія менеджменту. Основні теорії прийняття та методи обґрунтування управлінських рішень. Сутність функцій управління: планування, організація, мотивація, управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в управлінні. Ефективність і результативність управління.
 
на спеціальність «Екологія»:

Загальна екологія та неоекологія. Основні поняття, визначення, терміни в екології. Мета і завдання дисципліни. Найголовніші екологічні закони, правила і принципи. Структура сучасної екології.
Екологічні чинники середовища, популяції, екосистеми. Біосфера. Жива речовина. Ноосфера.
Техносфера. Техногенний вплив на атмосферу, гідросферу, літосферу. Проблеми відходів людської діяльності. Глобальні, національні, регіональні екологічні проблеми. Світова екологічна криза. Шляхи подолання екологічної кризи.
Геологія з основами геоморфології. Основні поняття геологічної структури і мінерального складу літосфери як складової частини навколишнього середовища.
Метеорологія і кліматологія. Загальні відомості про клімат Землі, метеорологічні процеси і їх закономірності, негативний антропогенний вплив на формування кліматичних умов регіонів, екологічні та антропогенні причини зміни клімату та можливі наслідки цього явища.
Гідрологія. Характеристики, основні властивості, кількісні параметри та основні закономірності гідросфери, поверхневих і підземних  джерел водопостачання для забезпечення господарських та особистих потреб людини у водних ресурсах.
 
на спеціальність  «Хімічні технології та інженерія»:

Неорганічна хімія. Формування атомно-молекулярної теорії. Основні поняття і закони хімії. Будова атома. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва. Хімічний зв'язок і будова молекул. Уява про окисно-відновні реакції. Відомості про розчини, способи виразу концентрацій. Органічні та неорганічні сполуки. Принцип Ле Шательє. Електролітична дисоціація, гідроліз.
Органічна хімія. Класифікація органічних сполук, види номенклатури. Поняття про sp3-, sp2-, sp-гібридизації атома карбону. Сполуки з відкритим ланцюгом, циклічні сполуки. Основні реакції органічних сполук: галогенування, сульфування, нітрування. Поняття про механізм реакції, електрофільне та нуклеофільне заміщення. Гомогенний та гетерогенний каталіз. Добування та властивості галогенпохідних, спиртів, альдегідів, кетонів, карбонових кислот.
Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз. Групи катіонів. Якісні реакції аніонів. Гравіметричний та титриметричний аналіз. Фізико-хімічні методи дослідження. Устаткування виробництв органічного синтезу. Принципи підводу та відводу тепла. Фільтруюче обладнання. Технологічні розрахунки при проектуванні хімічних виробництв. Хімічні реактори. Конструкція, основні елементи, конструкційні матеріали для хімічного устаткування і покриття для захисту реакторів від корозії.
 
за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»:

Неорганічна хімія. Основні поняття сучасної неорганічної хімії. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва. Природа хімічного зв’язку. Будова та реакційна здатність неорганічних сполук. Основні класи неорганічних сполук.
Органічна хімія. Класифікація органічних сполук, види номенклатури. Основні реакції органічних сполук. Поняття про механізм реакції, електрофільне та нуклеофільне заміщення. Добування та властивості галогенпохідних, спиртів, альдегідів, кетонів, карбонових кислот.
Аптечна технологія ліків. Сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Накази МОЗ України з організації аптечного виробництва. Розрахунок та перевірка доз компонентів пропису. Обґрунтування технології ліків.
Фармакологія. Визначення лікарського засобу. Сучасна класифікація лікарських засобів. Фармакологічні властивості ліків.
Фармакогнозія. Правила організації заготівлі лікарської рослинної сировини. Методи фармакогностичного аналізу. Характеристика біологічно активних речовин різних груп та їх фармакологічна активність.
Фармацевтична хімія. Будова, фізичні та хімічні властивості лікарських речовин. Зв’язок між будовою лікарських речовин і дією на організм. Методи контролю якості ліків, зміни, які відбуваються при зберіганні ліків.
 
© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх