Кафедра природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін

Основними завданнями кафедри є:

- підготовка кваліфікованих фахівців за всіма напрямами підготовки відповідно до вимог державних стандартів і освітньо-професійної програми з загальнохімічних дисциплін, для підприємств різних галузей промисловості, проектно-конструкторських та науково-дослідних організацій різних форм власності за державним замовленням і за угодами (контрактами) з юридичними та фізичними особами;
- організація і забезпечення навчального процесу з циклу загально-хімічних дисциплін;
- надання студентам необхідних знань, умінь і навичок у гуманітарній і загальнохімічній сферах;
- формування інтелектуального, морального, духовного і естетичного розвитку студентів;
- організація науково-дослідної роботи та залучення студентів до наукової роботи кафедри.

Стан матеріально-технічної бази кафедри відповідає сучасним вимогам.

Кафедра має достатню лабораторну базу для проведення лабораторних практикумів з фундаментальних дисциплін. Лабораторії органічної, фізичної, аналітичної, колоїдної, біологічної хімії забезпечено устаткуванням та вимірювальною апаратурою.

Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 33. ауд. 405
Телефон: (06453) 7-65-78
Електронна пошта: ohd@iht.lg.uaСклад кафедриПотапенко Едуард Володимирович
Потапенко Едуард Володимирович
завiдувач кафедри, професор
доктор хiмiчних наук


Ісаєнко Ірина Петрівна
Ісаєнко Ірина Петрівна
доцент кафедри
кандидат технічних наук


Ісак Олександр Дем'янович
Ісак Олександр Дем'янович
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Андреєв Павло Юрійович
Андреєв Павло Юрійович
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Бєлкіна Світлана Давидівна
Бєлкіна Світлана Давидівна
доцент кафедри
кандидат педагогічних наук


Тімошина Любов Василівна
Тімошина Любов Василівна
старший викладач іноземних мов


Дубовой Олександр Володимирович
Дубовой Олександр Володимирович
старший викладач фізичного виховання


Сідаш Наталя Сергіївна
Сідаш Наталя Сергіївна
викладач іноземних мов


Столярова Юлія Миколаївна
Столярова Юлія Миколаївна
викладач іноземних мов


Мальцев Володимир Миколайович
Мальцев Володимир Миколайович
викладач фізичного виховання


Пономарьов Олег Борисович
Пономарьов Олег Борисович
викладач фізичного виховання

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для спеціальності "051 Економіка"

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Латинська мова
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізичне виховання

Для спеціальності "101 Екологія"

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Аналітична хімія
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Колоїдна хімія
 - Латинська мова
 - Органічна хімія
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізичне виховання
 - Хімія з основами біогеохімії

Для спеціальності "122 Комп'ютерні науки"

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Латинська мова
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Право промислової власності
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізичне виховання

Для спеціальності "133 Галузеве машинобудування"

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Автоматизація виробничих процесів
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Загальна хімічна технологія
 - Латинська мова
 - Органічна хімія
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Психологія
 - Теоретичні основи теплотехніки
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізична хімія
 - Фізичне виховання
 - Хімія

Для спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія"

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Автоматизація виробничих процесів
 - Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Загальна та неорганічна хімія
 - Загальна хімічна технологія
 - Контроль та управління ХТП
 - Латинська мова
 - Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 - Механізм та реакційна здатність органічних сполук
 - Органічна хімія
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Поверхневі явища і дисперсні системи
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізичні методи дослідження молекул
 - Фізична хімія
 - Фізичне виховання
 - Хімія ароматичних сполук

Для спеціальності " 226 Фармація, промислова фармація "

 - Іноземна мова
 - Іноземна мова для аспірантів
 - Автоматизація хіміко-технологічних процесів
 - Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
 - Безпека життєдіяльності
 - Валеологія
 - Ділова іноземна мова
 - Загальна біохімія та молекулярна біологія
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Загальна та неорганічна хімія
 - Захист інтелектуальної власності у фармацевтичному виробництві
 - Латинська мова
 - Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 - Механізм та реакційна здатність органічних сполук
 - Органічна хімія
 - Основи педагогіки вищої школи
 - Основи педагогічної майстерності
 - Педагогічна антропологія
 - Психологія
 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
 - Фізична та колоїдна хімія
 - Фізичне виховання
 - Хімія природних речовин


Історія кафедри

 
Кафедра загальнохімічних дисциплін — наймолодша кафедра нашого інституту. Вона була організована у 2007 році під час створення Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Кафедра загальнохімічних дисциплін входить до складу факультету хімічних наук.

Назва кафедри базується на тих дисциплінах, які на ній викладаються. Це дійсно фундаментальні загальнохімічні дисципліни, без яких неможливо формування інженера-технолога та справжнього фахівця-хіміка.

Кафедра загальнохімічних дисциплін є унікальним поєднанням досвіду та молодості. Колектив складено із співробітників випускних кафедр технології органічних речовин та технології високомолекулярних сполук. На кафедрі викладають шість доцентів та один старший викладач, серед них два кандидати технічних наук та чотири кандидати хімічних наук. Керує кафедрою доцент, кандидат хімічних наук – Потапенко Едуард Володимирович.

Наукові досягнення кафедри

 
Основні напрями наукової роботи на кафедрі загальнохімічних дисциплін стосуються досліджень у галузях органічної хімії та хімічної технології.
На кафедрі можна виділити такі напрями наукової роботи:
1. Дослідження реакцій озону з похідними алкілбензолами у рідкій фазі.
2. Дослідження реакцій гетероциклічних сполук.
3. Дослідження перетворень органічних азотвмісних сполук.
 

Науковими дослідженнями у галузі реакцій озону з алкілбензолами займаються Потапенко Едуард Володимирович та Андреєв Павло Юрійович. Реакція оксидації алкілбензолів озоном у рідинній фазі відіграє важливу роль у сучасній органічній хімії, як один з найбільш перспективних і екологічно чистих методів одержання ароматичних гідропероксидів, спиртів, альдегідів та карбонових кислот. Привабливість озонолітичних методів отримання кисневмісних ароматичних продуктів сприяє проведенню експериментальних досліджень кінетики і механізму реакції озону з алкілбензолами. За останні роки отримано нові теоретичні уявлення про реакцію озону з метилбензолами та їх кисневмісними похідними в рідкий фазі і сформульовано на їх основі принципи управління селективністю оксидації шляхом цілеспрямованого підбору умов реакції, розчинників та каталізаторів. Вивчається вплив замісників в ароматичному кільці на кінетичні закономірності, хімізм та характер продуктів оксидації.

За матеріалами цих досліджень співробітниками кафедри опубліковано понад 30 статей у наукових журналах та тези доповідей на конференціях.

Видано навчальний посібник «Хімія ароматичних речовин» /П.Ю. Андреєв, Е.В. Потапенко – Луганськ: видавництво СНУ ім. В. Даля, 2009. – 448 с. з грифом МОН України (Лист МОН № 1.4/18-Г-3036 від 31.12.2008 р.).

Дослідження, які присвячено гетероциклічним сполукам, очолює Ісак Олександр Дем'янович. Найбільші досягнення та наукові здобутки стосуються хімії нафтостирилів та їх похідних, які є напівпродуктами у синтезі різноманітних класів органічних барвників та біологічно активних речовин.
 

За матеріалами досліджень видана наукова монографія “Хімія нафтостирилів” у якій детально розглянуто властивості, будову та методи отримання похідних нафтостирилу та їх реакційна здатність.

Останні дослідження Ісака Олександра Дем'яновича у співробітництві з Погорєловою Іриною Петрівною присвячено сульфохлоридам та сульфамідам нафтостирилу та 6-метилурацилу.

Сульфонамідні сполуки, особливо такі, що містять гетероцикл, знаходять широке застосування в медицині та в органічній хімії, як біологічно активні сполуки, що використовуються у виробництві цілого ряду фармпрепаратів, гербіцидів, фунгіцидів та в синтезі барвників різного призначення. Це можуть бути оптичні відбілювачи, люмінісцентні барвники, сенсибілізатори, барвники для хімічних і синтетичних волокон. Значний інтерес викликає розробка технологій синтезу нових реактивів на основі гетероциклічних сполук, які містять у гетерокільці атом азоту та оксо-групу.
 

Наукові інтереси доцента кафедри ЗХД Семененко Світлани Василівни належать до галузі молекулярної спектроскопії органічних сполук і кінетики хімічних реакцій у розчинах. Вона є автором більше ніж 40 наукових публікацій.

Дослідженню кінетики та механізму хімічних перетворень за участю органічних сполук азоту присвячено наукову діяльність Чернишова Олександра Миколайовича. Він має великий досвід науково-виробничої діяльності, пов’язаної з роботою на підприємстві з випуску хімічної продукції спецпризначення. Практична цінність наукових досліджень в створені нових високо енергетичних матеріалів і ряду продуктів основного органічного синтезу, а також у розробці та впровадженню сучасних технологічних процесів їх отримання.

Чернишов О.М. є автором більше ніж 50 наукових публікацій, у тому числі 27 винаходів та патентів. Неодноразово брав участь у роботі вітчизняних та закордонних конференціях та симпозіумів. За внесок у розвиток вітчизняної науки та впровадження наукових розробок у діюче виробництво у 1992 році присвоєно звання академіка Академії інженерних наук України.
 

З моменту створення кафедри загальнохімічних дисциплін її молодими співробітниками було реалізовано свій науковий потенціал, що свідчить про перспективний розвиток та амбіційність його викладачів.

У 2009 році Погорєловою Іриною Петрівною було захищено дисертацію на тему «Наукові основи технології синтезу сульфохлоридів 6-метилурацилу і нафтостирилу» та отримано вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу.

У 2010 році Андреєв Павло Юрійович отримав вчене звання доцента по кафедрі загальнохімічних дисциплін.

Старший викладач кафедри Бєлкіна Світлана Давидівна працює над дисертаційною роботою за напрямом педагогіка, спеціальність - теорія і методика професійної освіти.

© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх