Кафедра екології та технології полімерів

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностями 101 "Екологія" та  161 "Хімічні технології та інженерія" (за спеціалізацією "Технологія високомолекулярних речовин"). А також магістріс зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія (за спеціалізацією "Технологія високомолекулярних речовин"

Кафедру екології та технології полімерів очолює доктор технічних наук, професор Попов Є.В.

Під його керівництвом працюють 2 доцентів, 3 старших викладача, асистент, інженер, завідувач лабораторією. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів.

Усі викладачі мають базову вищу освіту, що відповідає дисциплінам, які вони викладають, пройшли планову перепідготовку у встановленому порядку. Це повністю забезпечує викладання фахових дисциплін.

У 2004 році для поліпшення процесу підготовки фахівців спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» шляхом зближення навчального процесу з прикладною наукою та сферою безпосереднього виробництва - від перспективних технологічних розробок та наукових досліджень до безпосереднього їх впровадження на підприємствах України, був створений філіал кафедри екології при НТУ «ІХТПЕ».

На кафедру покладається завдання зближення з практично працюючим науковим персоналом НТУ «ІХТПЕ», вироблення у студентів організаційних та трудових навичок шляхом участі безпосередньо у виробництві та проведенні наукових досліджень.

У регіоні, де розташований інститут, підготовка фахівців з екології та хімічних технологій є актуальною, оскільки потреба у кадрах, які поєднують знання екології, біології, хімії з навичками експлуатації хімічних виробництв, існує і сьогодні. Саме тому при формуванні контингенту студентів-екологів та студентів-технологів велика увага приділяється якісному відбору учнівської молоді, схильної до вивчення екології, біології та хімії, бажаючих самостійно удосконалювати свої знання в цих напрямах. Для цього викладачами кафедри постійно проводяться заходи з аналізу профвідбору учнів випускних класів шкіл міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінне, Сватове та області.

Кафедра сприяє працевлаштуванню випускників та їх подальшому професійному зростанню. Випускники кафедри навчаються в аспірантурі та захищають дисертації в провідних вузах та наукових установах України, в тому числі в Інституті колоїдної хімії і хімії води АН України.

Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 31, ауд. 240
Телефон: (06453) 6-41-93
Електронна пошта: ecology@iht.lg.ua

Склад кафедриПопов Євген Вадимович
Попов Євген Вадимович
завiдувач кафедри, професор
доктор хiмiчних наук


Галстян Генрі Аршавирович
Галстян Генрі Аршавирович
професор кафедри
доктор хiмiчних наук


Галстян Тетяна Михайлівна
Галстян Тетяна Михайлівна
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Назаренко Олена Семенівна
Назаренко Олена Семенівна
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Бушуєва Наталія Кирилівна
Бушуєва Наталія Кирилівна
доцент кафедри
кандидат хiмiчних наук


Фастовецька Катерина Валеріївна
Фастовецька Катерина Валеріївна
доцент кафедри
кандидат технічних наук


Головненко Наталія Павлівна
Головненко Наталія Павлівна
старший викладач


Куцька Ніна Борисівна
Куцька Ніна Борисівна
старший викладач


Островка Віктор Іванович
Островка Віктор Іванович
старший викладач


Соколенко Надія Михайлівна
Соколенко Надія Михайлівна
завідувач лабораторіями


Степика Олена Борисівна
Степика Олена Борисівна
інженер 1-ї категорії

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для спеціальності "051 Економіка"

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Охорона праці в галузі
 - Цивільний захист

Для спеціальності "101 Екологія"

 - Біологія
 - Гідрологія
 - Дипломування
 - Екологічна безпека
 - Екологічна експертиза
 - Екологія людини
 - Загальна екологія (та неоекологія)
 - Заповідна справа
 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Кваліфікаційна бакалаврська робота
 - Ландшафтна екологія
 - Метеорологія і кліматологія
 - Моніторинг довкілля
 - Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 - Організація управління в екологічній діяльності
 - Основи екологічної токсикології і біоіндикація
 - Охорона праці в галузі
 - Рекреаційне лісівництво
 - Теорія хіміко-технологічних процесів синтезу високомолекулярних сполук
 - Техноекологія
 - Технологія основних виробництв та промислова екологія
 - Топографія з основами картографії
 - Урбоекологія
 - Утилізація та рекуперація відходів
 - Цивільний захист
 - Ґрунтознавство з основами геології та геоморфології

Для спеціальності "122 Комп'ютерні науки"

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Охорона праці в галузі
 - Цивільний захист

Для спеціальності "133 Галузеве машинобудування"

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Охорона праці в галузі
 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
 - Цивільний захист

Для спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія"

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Нано-технології в органічному синтезі та полімерних продуктів
 - Основи проектування підприємств з виробництва ВМС
 - Охорона праці в галузі
 - Полімери спеціального призначення
 - Промислова екологія
 - Структурна модифікація еластомерів і пластиків
 - Технологія виробництва ВМС
 - Технологія вторинної переробки полімерів
 - Технологія лакофарбних покрить
 - Технологія переробки композиційних полімерних матеріалів
 - Фізико-хімічні основи плівкоутворення та старіння високомолекулярних сполук
 - Цивільний захист

Для спеціальності " 226 Фармація, промислова фармація "

 - Збереження життя та здоров’я людини. Частина II Екологія
 - Охорона праці в галузі
 - Цивільний захист


Історія кафедри

 

Кафедра екології Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) заснована 01.09.2007 р на базі випускної спеціальності 7.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища кафедри Технології високомолекулярних сполук, на якій здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю «Промислова екологія» з 1994 року (спеціальність була акредитована за IІІ рівнем акредитації за рішенням ДАК від 22.10.1996р.).


З 2000 року почався випуск бакалаврів і спеціалістів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Дана спеціальність акредитована за IІІ рівнем акредитації за рішенням ДАК від 22.12.2004 р. На даний час кафедра здійснює підготовку фахівців галузі знань 0401 – Природничі науки, за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” за денною та заочною формами навчання. Перший випуск студентів за спеціальністю «Промислова екологія» відбувся у 1999р. Всього підготовлено понад 390 фахівців.

 

Наукові досягнення кафедри

 

Спеціалістами кафедри опубліковано 200 робіт, з них:
Авторських свідоцтв (патентів) - 20
Статей - 80
Тез доповідей - 170
В тому числі у співавторстві зі студентами – 50

Участь кафедри в навчальному і науковому житті

Наукові роботи студентів неодноразово відмічалися дипломами:

Всеукраїнський конкурс студентських робіт в м. Донецьк, м. Одеса

2004 – Калашник Е.Л., Іонова О.В.
2005 – Михайличенко Е.В., Нескоромна Л.В., Кучеренко Д.В.
2006 – Трифонова М.Ю., Богданов Б.А.
2009 – Черепівська М.К.
2010 – Третяк С.В. 

Всеукраїнські науково-практичні конференції студентів, аспірантів і молодих вчених:

1999 – Куликова У.Ю., 1 місце (м. Київ)
2003 – Капшарина Н.И., 1 місце (м. Київ)
2003 - Скалаух Н.А., 1 місце (м. Київ)
2003 – Лозинска Т.М., 2 місце (м. Суми)
2007 – Жихарева Н.И., 2 місце (м. Луганськ)
2008 – Недосекова Т.А. 3 місце (м. Одеса)
2009 – Андрук О.І., Вірченко К.О. 3,4 місце (м. Одеса)

Всеукраїнська студентська олімпіада по дисципліні “Основи екології и охорона навколишнього середовища”

2001 рік - Ширшова С.В, 5 місце
2002 рік – Скалаух Н.А., 1 місце
2003 рік – Ларина Т.Г., 4 місце, командне - 3 місце
2004 рік - Гнатенко Т.И., Михайличенко Е.В., 3 місце, командне - 4 місце
2006 рік – Псяр А.П., 3 місце, командне - 3 місце
2010 рік – Черепівська М.К., 3 місце, Золочевська З.В, 4 місце, командне - 3 місце

З 2008 року на базі кафедри проводиться Регіональна молодіжна науково-практична конференція «Екологічні проблеми регіону».

На кафедрі захистили дисертації
Рубан Е.В. - кандидатську
Попов Є.В. - докторську

Наукові напрямки роботи кафедри
- Маловідхідні та безвідхідні технології хімічних виробництв (Попов Є.В., Швець В.І., Мороз В.О.)
- Енергозберігаючі технології (Соловйов Г.І., Куцька Н.Б.)
- Системи очистка стічних вод, газових викидів хімічних виробництв (Островка В.І., Назаренко О.С.)
- Біоіндикаційні, токсикологічні дослідження та біомоніторинг (Рубан Е.В., Чесновська О.С.)


© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх