Кафедра економіки та підприємництва

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностями "Економіка", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"  та магістрів за спеціальністю "Економіка".

Адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 31. ауд. 211
Телефон: (06453) 6-40-59
Електронна пошта: ep@iht.lg.ua

Склад кафедриЗавойських Юлія Андріївна
Завойських Юлія Андріївна
завідувач кафедри, доцент
кандидат економічних наук


Бурбело Олег Анатолійович
Бурбело Олег Анатолійович
професор кафедри
доктор економічних наук


Ухов Олександр Сергійович
Ухов Олександр Сергійович
доцент кафедри
кандидат філософських наук


Касьянова Валентина Олександрівна
Касьянова Валентина Олександрівна
доцент кафедри
кандидат економічних наук


Татарченко Олена Миколаївна
Татарченко Олена Миколаївна
доцент кафедри
кандидат економічних наук


Хохлова Олександра Артурівна
Хохлова Олександра Артурівна
асистент


Патріарх Тетяна Василівна
Патріарх Тетяна Василівна
інженер, за сумісництвом асистент

Дисципліни, що викладаються на кафедрі


Для спеціальності "051 Економіка"

 - Інвестування
 - Інноваційний розвиток підприємства
 - Інформаційні системи і технології на підприємстві
 - Інформаційна культура
 - Історія економіки та економічної думки
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Аудит
 - Бухгалтерський облік
 - Внутрішній економічний механізм підприємств
 - Вступ до спеціальності
 - Глобальна економіка
 - Господарське право
 - Гроші та кредит
 - Державний екзамен
 - Дипломування
 - Економіка і організація інноваційної діяльності
 - Економіка праці й соціально трудові відносини
 - Економіка та організація промисловості
 - Економічна безпека
 - Економічна діагностика
 - Економічне управління підприємством
 - Економічний аналіз
 - Контролінг
 - Логістика
 - Мiкроекономiка
 - Міжнародна економіка
 - Макроекономiка
 - Маркетинг
 - Менеджмент
 - Менеджмент у виробництві
 - Національна економіка
 - Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 - Операційний менеджмент
 - Організація виробництва
 - Основи банківської справи
 - Основи економічної науки
 - Основи маркетингу
 - Підприємництво та бізнес культура
 - Планування і контроль на підприємстві
 - Політологія
 - Потенціал і розвиток підприємства
 - Практика
 - Проектний аналіз
 - Психологія ділового спілкування
 - Регіональна економіка
 - Системи технологій промисловості
 - Статистика, економічна статистика та статистика підприємства
 - Стратегічне управління
 - Стратегія підприємства
 - Страхування
 - Університетська освіта
 - Управління економічними ризиками
 - Управління конкурентоспроможністю підприємства
 - Управління потенціалом підприємства
 - Управління проектами
 - Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом
 - Філософія
 - Фінанси
 - Фінанси підприємств
 - Фінансовий аналіз
 - Фінансовий менеджмент
 - Цiноутворювання

Для спеціальності "101 Екологія"

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Екологічний менеджмент і аудит
 - Економіка природокористування
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Для спеціальності "122 Комп'ютерні науки"

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Для спеціальності "133 Галузеве машинобудування"

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Економіка підприємства
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Для спеціальності "161 Хімічні технології та інженерія"

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Основи зовнішньоекономічних зв’язків
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія

Для спеціальності " 226 Фармація, промислова фармація "

 - Інформаційна культура
 - Історія України і української культури
 - Історія української культури
 - Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних виробництв
 - Маркетинг у промисловій сфері
 - Облік та анализ фінансово-господарської діяльності підприємства
 - Політологія
 - Психологія ділового спілкування
 - Філософія


Історія кафедри


Кафедра економіки та підприємництва створена 18 серпня 1977 року на основі секції економіки, що входила до складу кафедри автоматизації хімічних виробництв та мала назву «Економіка, організація виробництва та охорона праці», а з 1983 року – «Економіка та організація виробництва». Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Солдатов Олександр Миколайович, який очолював її у 1977-1994 рр.

На початку свого існування кафедра забезпечувала навчальний процес на денному та вечірньому відділеннях загальнотехнічного факультету інституту м. Рубіжного та на вечірньому факультеті м. Сєвєродонецька викладанням дисциплін «Економіка», «Організація та планування», а також виконувала науково-дослідницьку роботу на замовлення хімічних підприємств регіону.


Підготовка спеціалістів з економіки підприємств в Інституті м. Рубіжного почалася з 1981 року на вечірній формі навчання за спеціальністю «Економіка та організація хімічних виробництв».

На той час кафедра була однією із чотирьох економічних кафедр в СРСР, що випускали спеціалістів за даною спеціальністю (спеціалістів за спеціальністю «Економіка та організація хімічних виробництв» випускали інженерно-економічні інститути Куйбишева, Ленінграда та Харкова). В 1993 році відбувся перший набір студентів на комбіновану форму навчання.

В липні 1994 року у зв’язку з виокремленням зі складу Рубіжанського філіалу Сєвєродонецького вечірнього факультету було створено кафедру економіки та організації виробництва та здійснено перший набір студентів на денну форму навчання, а в 1996 році почався прийом студентів на заочну форму навчання за спеціальністю «Економіка підприємства». В 1998 році кафедру перейменовано на кафедру економіки підприємства.


Впродовж 10 років (1994-2004 рр.) кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент

Овчаренко Галина Миколаївна. Під час її керівництва кафедра почала активно розбудовуватися. Було визначено основні напрями наукової діяльності кафедри. Галина Миколаївна залучила найбільшу кількість молодих спеціалістів до викладацької діяльності, які становили значну частину кафедри.

У 2004-2008 роки обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Комач Любов Дмитрівна. Під час її роботи кафедра успішно пройшла акредитацію спеціальності та продовжувала розвиватися.

Впродовж 2008-2010 рр. кафедру очолював доцент Тімошин Анатолій Сергійович, за участі якого на кафедрі впроваджено підготовку спеціалістів за прискореною формою навчання.


В цей час кафедру було перейменовано на кафедру економіки підприємства та прикладної статистики.

З 2010 по 2016 рік кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Логвінова Оксана Петрівна. В цей період здійснювався випуск студентів за спеціальністю «Економіка підприємства (за видами економічної діяльністю)» та відбувся захист чотирьох дисертацій.


З 2016 року обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат економічних наук, доцент Носкова Світлана Анатоліївна.


В 2016 році кафедра успішно пройшла акредитацію за двома спеціальностями: 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та отримала сертифікати терміном дії до 01.07.2026 р. 3 вересня 2016 року кафедру було перейменовано в кафедру економіки та підприємництва.

В 2017 році вперше за роки існування кафедри було отримано ліцензію на випуск магістрів зі спеціальності 051 «Економіка».


Сьогодні на кафедрі економіки та підприємництва працює 10 викладачів, зокрема 1 професор, 6 доцентів, 1старший викладач та 2 асистента, які забезпечують викладання та методичне забезпечення дисциплін кафедри.

Серед найвидатніших випускників, які досягли значних успіхів у професійній діяльності, можна відзначити Бойко Ю.А., Хортіва С.І., Арцева Ю.М., Коваленко Н.В., Акчебаша А.А., Журбу М.А., Алфімову С.А., Львову Т.В., Заховаєву І.Ю., Катишева О.О.
 
 

Наукові досягнення кафедри


Кафедра економіки та підприємництва (ЕП) значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Метою наукової діяльності кафедри є створення, накопичення та використання наукових розробок у процесі підготовки фахівців та забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-дослідної та інноваційної діяльності в Україні.

Наукова діяльність кафедри спрямована на: розбудову наукової школи економіки підприємства та організацію досліджень з пріоритетних напрямів діяльності кафедри; організацію та проведення наукових заходів на базі кафедри (конференції, круглі столи, семінари); проведення науково-дослідних робіт з актуальних питань; підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників (робота над кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями в процесі навчання в аспірантурі та робота здобувачів наукового ступеня); організацію науково-дослідної роботи студентів (організація роботи студентських наукових гуртків, виконання студентами наукових досліджень під керівництвом науково-педагогічних працівників, підготовку та проведення студентських наукових конференцій на базі інституту та забезпечення участі студентів у конференціях на базі університету та у всеукраїнських заходах); публікацію результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах).

Важливим елементом наукової роботи є підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій.

За останні роки захистили дисертації і отримали науковий ступінь кандидата наук співробітники кафедри ЕП:
Носкова С. А. (2014 р.) за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (тема «Організаційне забезпечення збалансованого розвитку регіону»);
Татарченко О. М. (2015 р.) за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (тема «Забезпечення розвитку міжрегіонального співробітництва»);
Завойських Ю. А. (2015 р.) за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (тема «Домінанти політики міжрегіонального інноваційного співробітництва»);
Літвінова І.М. (2015 р.) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства»).

Над кандидатськими дисертаціями працюють асистенти кафедри ЕП: Будрик О. І. за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та Хохлова О. А. за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Над докторською дисертацією працює доцент кафедри ЕП Ілляшенко О.В. на тему «Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності).

Викладачі кафедри ЕП активно беруть участь у науково-дослідній роботі. Дослідження, що проводяться кафедрою, мають як фундаментальний, так і прикладний характер та відповідають пріоритетним напрямам.

Викладачами кафедри ЕП проводяться наукові дослідження за напрямами:
 • економічний аналіз діяльності підприємств, які функціонують на сході України;
  • управління економічним ризиком в сучасних умовах господарювання;
  • забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства,
  • формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства.
  • Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях професорсько-викладацького складу та наукових співробітників кафедр, використовуються в навчальному процесі.

   За останні роки викладачами кафедри ЕП видано монографії:
   1. Носкова С.А. Стратегія розвитку Луганської області : монографія / І.В. Заблодська, О.Ю. Кудріна, С.А. Носкова – Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2014 р. – 308 с.
   2. Носкова С.А. Формування територіально-виробничих структур регіону: [монографія] / І. В. Заблодська, О.С. Корсакова, С.А. Носкова, І.А. Хорошилова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 152 с.
   3. Літвінова І.М. Інноваційний розвиток підприємства: інформаційне забезпечення: [монографія] І.М. Літвінова. – Лисичанськ : Вид-во ПП ВКФ «ПромЕнерго», 2015. – 228 с.
   4. Завойських Ю.А. Домінанти політики міжрегіонального інноваційного співробітництва: [монографія] / І.В. Заблодська, Ю.А. Завойських, С.О. Бурбело, М.С. Кроленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 152 с.
   5. Татарченко О.М. Розвиток міжрегіонального співробітництва: [монографія] / І.В. Заблодська, О.М. Татарченко, А.С. Алексєєв, А.В. Сивоконь. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 152 с.
   6. Ілляшенко О. В. Система економічної безпеки підприємства: основні характеристики, структура та функції / О. В. Ілляшенко. — У кн.: Экономическая безопасность: нелинейный подход : [монография]; под ред. А.И. Сухорукова, Э.Л. Стрельцова, Т.И. Егоровой-Гудковой. В 2-т. Т. 1– Одесса: 2015. – С. 28?40.
   7. Ілляшенко О. В. Механізм розвитку системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко. – У кн.: Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: [монография]; в 2-х т. Т. 1 / за заг. ред. К. С. Шапошникова та ін. – Херсон: ВД "Гельветика", 2015. – С. 247?258.
   8. Ілляшенко О.В. Механізми системи економічної безпеки підприємства. Монографія. – Х.: Мачулін, 2016. –504 с.
   За останні п’ять років співробітниками кафедри ЕП опубліковано 117 наукових статей, у тому числі – 6 у закордонних виданнях, підготовлено 216 тез доповідей на наукових конференціях.
    

© 2003-2021 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне)
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на iht.lg.ua.
Прокрутить вверх